• Fri frakt over kr. 700
  • Gratis retur
  • Fri frakt over kr. 700
  • Gratis retur

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft fra 1 juli 2022. Den skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan Thune håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Thune vil utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med retningslinjer fra FN og OECD for flernasjonale selskaper. For oss vil dette blant annet bety at vi kartlegger og vurderer dette for alle våre leverandører og underleverandører. Dette skal vi gjøre regelmessig. En gang i året, første gang i juni 2023, skal vi redegjøre for dette i vår årsrapport og offentliggjøre dette på våre nettsider.

Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra oss om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste vi tilbyr. Send spørsmål til; kundeservice@thune.no

Thune vil svare på slike forespørsler skriftlig og innen rimelig tid som er senest 3 uker.

Se åpenhetsloven på www.lovdata.no for mer utfyllende regler.

Aktsomhetsvurdering

Thune er organisert i flere aksjeselskaper, men med en felles administrasjon i N.M. Thune AS. Administrasjonen har ansvar for egen drift, personal og for innkjøp fra leverandører. Vi har vurdert leverandørforhold, avklart hvem hos oss som har ansvar for å kartlegge og følge opp aktsomhetsvurderinger. Vi har leverandører både i Norge og utlandet. Alle leverandører har blitt evaluert, og med et større fokus på de som vi har størst samarbeid med.

Thune har varige og bærekraftige produkter, med historie tilbake til 1857. Dette er noe vi i Thune er svært stolte over og ønsker å fortsette å jobbe med. Vi fokuserer på tre hovedområder: Menneske, Produkt og Klode. Les mer her: www.thune.no/baerekraft

Thune skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Vi vil gjøre egne risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Vi vil arbeide for å forebygg og redusere slik påvirkning. Vi har ikke avdekket negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

Vi har avsluttet samarbeid eller satt samarbeid på hold med enkelte leverandører som vi ikke har hatt anledning til å evaluere grundig nok.

Oslo, 14 juni 2023

Erling Bjerke    Linda Refvik    Per Andre Marum